Klauzulainformacyjna dotycząca danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Administrator  pozyskanych danych

FOBOS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Sztumie ul. Żeromskiego 6, 82-400 Sztum, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000102430, REGON:002790555, NIP: 5790008865, kapitał zakładowy 50.000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres email: fobos@fobosinvest.com.pl

Administrator dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazane Administratorowi  przetwarzane będą w celu:

-        niezbędnym do przeprowadzenia przetargu na zakup nieruchomości objętej kw nr EL1I/00020382/4 oraz zawarcia umowy z zwycięzcą przetargu,

-        niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze –wystawienia i archiwizowania dokumentów księgowych,

-        uzasadnionym prawnym interesem Administratora do celów realizowania ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

W związku z wykonaniem umowy odbiorcą Państwa danych osobowych będzie podmiot stale współpracujący wykonujący obsługę księgową. Ponadto Państwa dane wskazane w dokumentach księgowych są przekazywane właściwym organom skarbowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z udziału w przetargu i ewentualnego zawarcia umowy nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (np. o zapłatę).

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Mają Państwo prawo do żądania w każdym czasie od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w którym podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym do profilowania.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy nabycia przedmiotowej nieruchomości